Nieuwe regionale warmtetransportleiding tussen Vlaardingen – Den Haag. Regionale Energie Strategie Rotterdam – Den Haag 1.0
Nationaal Programma Regionale Energiestrategie, RES 1.0

 Coöperaties en de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland reageren op de plannen voor de warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag

 

 

Er liggen vergevorderde plannen voor een nieuwe regionale warmtetransportleiding tussen Vlaardingen-Den Haag. Met de transportleiding kan restwarmte uit het havengebied van Rotterdam naar de regio gevoerd worden. In dit project werken het Rijk, de Gasunie en de provincie  Zuid-Holland samen.

Het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ligt voor besluitvorming klaar. De coöperaties en de Natuur en milieufederatie Zuid-Holland komen met een gezamenlijke reactie op dit plan. Zij hebben op 29 april 2021 hun zienswijze aangeboden aan de provincie.

De samenwerkende coöperaties willen beter betrokken worden bij de besluitvorming over de plannen. Ook willen ze inzicht in wat de plannen betekenen voor lokale energie-initiatieven. Ze hebben dit inmiddels ook zelf laten uitzoeken door onderzoeksbureau Kalavasta en bieden de resultaten aan, aan de provincie.

Zij brengen de volgende punten naar voren:

  • Alternatieve warmteoplossingen zijn nog maar beperkt onderzocht. Er is onvoldoende zicht op de maatschappelijke kosten.
  • Het is onzeker of de havenwarmte op langere termijn voldoende beschikbaar is.
  • Lokale bronnen kunnen mogelijk niet meer rendabel ontwikkeld worden in concurrentie met regionale (rest)warmte.
  • De regionale plannen zijn mogelijk onvoldoende flexibel om zich aan te passen aan nieuwe Europese en nationale ambities en doelen.

De volledige brief aan de Provincie Zuid-Holland is hier te vinden:  Zienswijze Energie Samen NMF PIP Warmtelinq PZH_03052021.

Voor het rapport van Kalavasta zie:  Kalavasta Review RES 1.0 Rotterdam Den Haag 29 april 2021 

 

Over RES 1.0 (Regionale Energie Strategie Rotterdam – Den Haag)  

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes.

Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en door kennis te ontwikkelen en delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Daarnaast verbindt ze partijen, agendeert knelpunten en signaleert koppelkansen om de ambities te kunnen verwezenlijken.

 

Deze tekst is overgenomen van de website van het Nationale Programma Regionale Energie Strategie.

 

flats die als eerste van het gas afgaan

Alex Energie is een onderzoek aan het starten naar de haalbaarheid van een duurzaam buurtwarmtenet in een deel van het Lage Land. Bij de gemeente is een aanvraag ingediend voor subsidie voor zo’n onderzoek.

Huizen isoleren, stroom en warmte opwekken met zonne-energie, mogelijk met behulp van warmtepompen en opslag, een duurzaam buurtwarmtenet en huizen die comfortabeler zijn – is dat te doen zonder dat bewoners meer gaan betalen? 

Om dat uit te vinden gaan we beginnen met onderzoek in een klein aantal eengezinswoningen. Er zal een energiecoach langsgaan die deze woningen bekijkt en advies geeft over maatregelen die bewoners nu al zouden kunnen nemen om de energievraag – en dus de gasrekening! – omlaag te brengen. Maar men kan ook er voor kiezen af te wachten wat er uit het onderzoek komt, om eventueel wat later – en dan gezamenlijk – isolatiemaatregelen te nemen.

Als de subsidie doorgaat, zal Alex Energie samenwerken met een ingenieursbureau met ervaring in zo’n warmtenet, met een warmtebedrijf, met de koepels van coöperaties Energie van Rotterdam en Energie Samen (landelijk). Ook de gemeente is gevraagd deel te nemen in de stuurgroep van het onderzoek.

We verwachten de beslissing over de subsidie voor het jaareinde, en bij toekenning zal het volledige onderzoek in de eerste helft van 2022 uitgevoerd worden. Via deze website zullen we u op de hoogte houden.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht?

Of woont u in Prinsenland, Lage Land of een andere wijk in Prins Alexander en wilt u meer weten over mogelijkheden van een buurtwarmtenet in uw buurt?

Stel uw vraag via deze website of met een mail aan: info@alexenergie.nl

Lees ook onze andere berichten: